.ךנובשח לע עדימ לבקל ךל רשפאת רתאה תועצמאב תופרטצה
.ךפינסל תונפל ךילע תורישה תועצמאב תולועפ עוציבל
.קנבה יפינסמ דחאל תונפל ךילע שמתשמ דוק רוזחשלו םימייק םייונמל םישדח תונובשח תפסוהל
בשחמה לע הנגהו םינותנה תוידוס לע הרימש
 
?טנרטניאה תועצמאב תורישל םיפרטצמ ךיא
.תורישה םכסה תא ךינפב גיצת "ךשמה" רותפכ לע הציחל  .1
.קנבה תונובשח יטרפו םיישיאה ךיטרפ תנזהל םושירה ךילהת עצבתי תורישה םכסה תאירק רחאל   .2
.לארשי ראודב ךילא חלשי שמתשמ דוק ,בשחמה ךסמ יבג לע תינושאר אמסיס גצות המשרהה םויסב   .3
ךיתונובשח לע עדימב תופצלו רתאל סנכיהל ךתורשפאב היהי ,תישיאה אמסיסהו שמתשמה דוק תלבק םע   .4
.תורישל ופרוצש