שדח יונמל עדימ
תומגדה
תורישל תופרטצה
טנרטניאב תובטה